Deklaracja dostępności
Przedszkola Samorządowego Nr 25 „Kraina Uśmiechu” w Białymstoku

 

Przedszkole Samorządowe Nr 25 „Kraina Uśmiechu” w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego Nr 25 „Kraina Uśmiechu” w Białymstoku.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Aby wejść do budynku przedszkola należy pokonać trzy stopnie.
 2. Nie ma podjazdu  dostosowanego dla osób niepełnosprawnych.
 3. Przy pierwszych drzwiach wejściowych należy korzystać z dzwonka.
 4. Przy drugich drzwiach wejściowych należy korzystać z kodów i dzwonka.
 5. Drzwi wejściowe są o szerokości umożliwiającej  wjazd osobom na wózkach.
 6. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, pętli indukcyjnych.
 7. Budynek jest jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.
 8. W przedszkolu nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 9. Przedszkole zgodnie z wymogami bhp i ppoż. wyposażone jest w oznakowane wyjścia ewakuacyjne.
 10. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 1. Przed wejściem na teren placówki znajduje się miejski parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 2. Osoby uprawnione mają prawo wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, wyposażenie psa asystującego w uprząż.