Zajęcia dodatkowe


Kryteria naboru dzieci
na koła zainteresowań/zajęcia specjalistyczne

 

1.     Koła zainteresowań / zajęcia specjalistyczne  przeznaczone są dla dzieci 5-6-letnich, które wykazują uzdolnienia  lub  zainteresowania w danej dziedzinie lub wymagają opieki specjalistycznej 
2.     Zajęcia  prowadzone są  przez nauczycielki przedszkola 

3.     Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

4.     Liczba dzieci uczęszczających na zajęcia jest ograniczona i ustalana przez osobę prowadzącą zajęcia.

5.     Zgłosić dziecko na koło zainteresowań może:
               - rodzic
              - nauczyciel
              - samo dziecko

Na zajęcia specjalistyczne dziecko może zgłosić rodzic/opiekun prawny za okazaniem skierowania od lekarza (gimnastyka korekcyjna) lub po badaniu specjalisty: logopedy/terapeuty. 
6.   Rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach  poprzez pisemne potwierdzenie.

7.   Nauczyciel prowadzący ma prawo skreślić dziecko z listy uczestników  jeżeli:
- dziecko nie wyraża chęci uczestnictwa w kole
- rodzic wystąpi z taką prośbą
- częsta absencja dziecka dezorganizuje  zajęcia  (nieobecność dziecka na zajęciach powinna być usprawiedliwiona)
- dziecko wykazuje naganne zachowanie, powodujące brak poczucia bezpieczeństwa przez innych uczestników
- dziecko nie wykazuje zainteresowania prezentowanymi podczas zajęć koła treściami.

8.    Skreślenie dziecka z listy uczestników zajęć  powinno być poprzedzone rozmową z rodzicem.

9.    Zajęcia  odbywają się raz w tygodniu po pół godziny. 

10.  Każdy uczestnik zajęć powinien respektować prawa i autonomię innych.

11. Dziecko może uczęszczać na jedno koło zainteresowań oraz zajęcia specjalistyczne  prowadzone przez nauczycielki przedszkola wg potrzeby .